วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างบันไดลงหนองคำบก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมชานพักบันได กว้าง 2.50 เมตร ความละเอียดตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 47.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาบาดาล 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อสารส้อมก้อน(แบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง