วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านป่าติ้ว จากบ้านนางคำไพ ขัติยะวงศ์ ไปบ้านนางคูณ ภูชะหาร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมต
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสงวน ภูไสว ไปหนองสาธารณะหนองพลสีแดง ตำบลเว่อ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านครูรัชนี ตาลพล ไปแยกบ้าน ผญบ.อำพร ภูผาแนบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโดมศาลากลางบ้าน ไปหนองสาธารณะหนองคู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร หนา 0.05
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโดมบ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ไปบ้านนางนวลจันทร์ ระภักดี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ผญบ.สัญญา ภูนาเพชร ไปบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.0
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านซ่อมนางบุญโฮม สุเพียงศิลป์ ไปบ้านพ่อชาญ โกมุทธพงษ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทา
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านช่างเอ๋ ไปโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 198.00 เมตร ห
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจากบ้านรองเคนไปบ้านห้วยมะทอ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง