วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อรถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวดตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม จำนวน 170 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยกลอย บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม รถ EMS หมายเลขทะเบียน นข 2009 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน ๑๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง