วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ขนาด 1x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา) จำนวน 1 คัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา) จำนวน 1 คัน ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ชุดเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง