วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ขนาด 3.60 เมตร x 3.60 เมตร บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ขนาด 2.00 เมตร x 3.00 เมตร บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เขตตำบลหัวหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมต
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมประชาคม/หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมประชาคม/หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวนแห่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ข้อบัญญํติประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง