วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายกำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ไปบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดถนน ขนาด ศก. 0
14  ก.พ. 2566
จ้างขุดเจาะบาดาล บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 - 80 เมตร ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งริ้วขบวนแห่บุญคูณลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ไปบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 302.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
6  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 จากคอนกรีตสุดนานายดวงถึงเขตเชื่อมต่อ ตำบลโนนสะอาด ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 333.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น
6  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 จากคอนกรีตสุดนานายสำรอง ถึงเขตเชื่อมต่อตำบลโนนสะอาด ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไ