วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ตามโครงการ ลดและคัดแยกขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวข้ามลำห้วยกลอย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนขาด) บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2 แถว พร้อมกลบหลังท่อปรับเกลี่ยเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม พร้อมโรงอาหาร บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเสือ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร โดย