วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสงวน ภูไสว ไปหนองสาธารณะหนองพลสีแดง ตำบลเว่อ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน จากบ้านนายนิพล ชมพูเพ็ชร ไปบ้านนายทองคำ แทบมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทา
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านป่าติ้ว จากบ้านนางคำไพ ขัติยะวงศ์ ไปบ้านนางคูณ ภูชะหาร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมต
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ผญบ. สมพร บุปผาโท ไปห้วยก้านเหลือง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร ห
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโดมศาลากลางบ้าน ไปห้วยก้านเหลือง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 177.00 เมตร หนา 0.05 เ
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านครูรัชนี ตาลพล ไปแยกบ้าน ผญบ.อำพร ภูผาแนบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโดมศาลากลางบ้าน ไปห้วยก้านเหลือง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 177.00 เมตร หนา 0.05 เ
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ผญบ. สมพร บุปผาโท ไปห้วยก้านเหลือง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร ห
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน จากบ้านนายนิพล ชมพูเพ็ชร ไปบ้านนายทองคำ แทบมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทา