วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ ตำบลเว่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.121-0005 บ้านห้วยเตย หมู่ที่่ 5 ตำบลเว่อ ไปบ้านนากุง ตำบลเขาพระนอน กว้าง 5 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง