วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเสนอเซ็นต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง