วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากลาดยางเดิมบ้านนายทองใส นุ่นภักดี ไปบ้านนายบุญมา สิงห์สุวรรณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟ ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดริ้วขบวนนางรำบวงสรวง ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเว่อ จากสามแยกบ้านนายธงชัย ภูตรี ไปถึงบ้านนางจอมสี ราษีทัศ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3
10  เม.ย. 2567
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาผิวดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อมอเตอร์สูบน้ำระบบประปาผิวดิน (ปั้มน้ำหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 - 80 เมตร ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง