วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกจากบ้านนางกุหลาบ ภูสิงห์ทอง ไปบ้านนายวราวุฒิ สารขัน ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600.00 เมตร พร้อมกลบหลังท่อให้เรียบร้อย ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ถนนเส้นหน้าบ้านนางบาน ทองจันทร์ ไปหน้าบ้านนายอุทัย ไชยสุทธิ์ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร โดยวิธี
2  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๙๑๒๗ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มก้อนแบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 จากบ้านครูคำผ่าน เหล่ายนต์ ไปหาแยกถนนไปตำบลหัวหิน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
6  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำสามแยกหน้าบ้านร้านซ่อมรถ บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 หน้าบ้านร้านซ่อมรถ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง