วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์งานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย โครงการ ใส่ใจความสะอาดสถานที่และถนนในเขตอบต.เว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๑ จากบ้านพ่อทองแดงถึงฝายน้ำล้นเขตเชื่อมต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมต
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๘ จากวัดศรีสุนทรวนารามป่าติ้วถึงเขตเชื่อมต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เม
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองคลัง)
30  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้านนายบุญเนตร ภูผานิล รอบหนองคำบกไปหาหอถังสูง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง