วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา (ท่อ PVC ขนาด 5 นิ้ว หนา 8.5 มิล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่อคสล.ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง