วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเตย บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร
26  ก.ย. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-253 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 จากบ้านช่างเอ๋ ไปวัดป่าเวฬุวัน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,002.00 ตารางเมตร พร้อม
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสี ไปวัดศรีบุญเรือง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร พร้อมตี
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามแยก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองกุงเขาพระนอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำทิ้งพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำทิ้ง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุริยัน สาระสุข ไปบ้านนายบุญจันทร์ วงษ์มาตร จำนวน 2 ช่วง พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 สายหน้าวัดธงชัยวนารามไปเมรุ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร โดยวิ
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายภาพห้ามทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในบริเวณสถานที่ที่ทิ้งขยะของอบต.เว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง