วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จากบ้านพ่อทองสุข มิตราช ไปหนองพลสีแดง ตำบลเว่อ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 236.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจ
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาแก้ไขซ่อมแซมระบบสายเมนไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนาม โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามที่ใช้ในการแข่งขันและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง