วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนสายข้างโรงเรียน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน (พร้อมเปลี่ยนท่อ) บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 วางท่อ PVC ขนาด ศก.2 นิ้ว ระยะทาง 160.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายกำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟฟ้าส่องสว่าง ตมโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง