วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
10  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้ามลำห้วยกลอย บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 2 ช่อง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านไปวัดป่าศรีสำราญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 236.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจ
10  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 จากถนนลาดยางเดิมไปวัดป่าเวฬุวัน ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 188.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/
29  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายข้างบ้านช่างจง ไป บ้านนางละออง รัตนแสง บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้โชว์ดาวไลท์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง