วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่มเกมส์และทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม,คลอรีน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าระบบประปาภายในตำบลเว่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพาเหรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาในการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง