วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บน ๙๑๒๗ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บน ๙๑๒๗ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มก้อนแบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (ทรายกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง