วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทำเนียบบุคลากร,ป้ายทำเนียบสมาชิกสภาฯและป้ายกิจการสภาฯ พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ไปบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 73.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 139.00 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 9 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (พร้อมฝาปิดตะแกรง) ภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้านนางกิตติญา ศิริชัย บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง