วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 (แมกเนติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง