วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มก้อนแบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อสายไมค์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยคำ หมู่ที่ 6 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านอาจารย์เฉลิมขวัญ ไปฝายน้ำล้น บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพา
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง