วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน ชุดเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา) จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษา) จำนวน 1 คัน สำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ยาว 105 เมตร พร้อมประตูเหล็กขนาด 5.00 x 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 - 80 เมตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร และวางท่อ คสล.ท้องถิ่น ขนาด ศก.0.30 เมตร จำนวน 24 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ พร้อมยาแนวรอยต่อท่อกลบหลังท่อให้เรียบร้อย พร