วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้านนายวีระวัฒน์ ภูนาเพชร์ บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ปรับปรุงซ่อมแซมสันฝายน้ำล้น บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ไป หมู่ 7 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ถนนสายหน้าบ้านอาจารย์เฉลิมขวัญ พงษ์พันนา ไปฝ่ายน้ำล้น ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองกุงกำนันเขต พื้นที่ตำบลเขาพระนอน ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 400.00 เมตร พร้อมกลบปรับเกลี่ยหลังท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ 5 ถนนสายหน้าบ้านนางดา ไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๙-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
เหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)