องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร

   
 

นายรัตนชัย  จันทร์เพ็ญ

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

 
   โทร. ๐๘๘-๓๓๑๕๑๕๒  
 
นายเอกลักษณ์  ค่ายเพ็ชร   นายพงศ์พิพัฒน์  ไชยบุดดี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
โทร. ๐๙๕-๖๖๒๘๑๐๗    โทร. ๐๙๑-๗๓๐๗๘๐๖ 
   
  นายสุรชาติ  อุทการ  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  
  โทร. ๐๙๘-๑๔๘๓๑๙๗