องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

   
  นายกิตติพงษ์ นระแสน  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายกฤติพงษ์  อาจดวงดี นายบุญสุข ภูผาทอง นางสุพรรณี  สายโรจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง- นายศราวุธ  อาจดวงดี -ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ