องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

   
 

นางสาวมนทกานต์  ปิ่นทอง

 
 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
-ว่าง- น.ส.มนทกานต์  ปิ่นทอง -ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา โกฎิรักษ์ นางสาวนัดดา จำปารัตน์ นางสาววิชิตา แก้วศรีจันทร์
  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
  นางสาวนฤมล  อาจคำภา  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ