องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไปของตำบลเว่อ

 

ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2512 มีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน  9 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2536 ได้มีการแยกหมู่บ้านขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน รวมการปกครองภายในตำบลเว่อ เป็น 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 14,200 ไร่

       ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเว่อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายทองพลู สุริยะวงค์ กำนันตำบลเว่อ เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งคนแรก และต่อมามี นายเรียน ญาติโสม เป็นประธานกรรมการบริหารคนที่สอง และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ คนแรก

         ปัจจุบัน นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ  เดิมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ใช้สถานที่ของศูนย์พัฒนาตำบลและได้ปรับปรุงให้เป็นการถาวร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเตยหลานปู่ หมู่ที่ 11 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน โดยมี นายพิศิษฐ์   ชื่นบุญเพิ่ม เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ คนปัจจุบัน