วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่และเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีวิริยะสัมมาราม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง