วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
เช่าอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยังยืน ประจำปีงบปมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง