หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 กองคลัง
 
           

 


   
  นายสิงหา มณีศิลป์  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางสาวณัฏฐณิชา  ภูแถวนา น.ส.มนทกานต์  ปิ่นทอง -ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา โกฎิรักษ์ นางสาวนัดดา จำปารัตน์ นางสาววิชิตา แก้วศรีจันทร์
  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
  นางสาวนฤมล  อาจคำภา  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 78420 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน