หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 สำนักปลัด
 
           

 


   
  นายนพดล  สาระฆัง   
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาวชนมาศ  นาสินสร้อย นายรัฐพล  ระภักดี  นางสาวสายใจ  อ่อนสำอางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวน้ำหวาน  อิศาสตร์ นางโสภาพันธ์  เหมกุล นายวิศวโยธิน  ภูงามนิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุภาพร  ภูนาโคก  -ว่าง- นางสุนันทา  ภูแผ่นนา
ครู นิติกร

ครู

นางสุพัฒ  ศรีสุเพชรกุล  นางสาวเฉลิมขวัญ  พงษ์พันนา นางสาวบุษราคัม  บรรหาร
ครู ครู

ครู

นางกาญจนา  ป้องจันทร์  นายโชค  บุญชู นายวีรพนธ์  เสริฐเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอุไรพร ส่วนบุญ นางสาวกัลยา ภูสอดเงิน นางสาวกนกอร สุเพียรศิลป์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชุติพงษ์ ภูแผ่นนา นางสุพรรณิกา ภูผาทอง นายวิเชียร ศุภอุดร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  Ems
นายสำราญ ภูแผ่นนา นางสาวชัชฎาภรณ์ มูลเสนา นางสุวิมล มูลสาร
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประมวล โนนทะขันธ์ นายทรัพย์เจริญ บรรหาร นายสมศักดิ์ ภูผาดาว
 แม่บ้าน  นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
   
  นายวุฒิไกร  ภูกองทอง  
  คนงานประจำรถ EMS  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 78408 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน